MBC Clubweekend 2020

Recreanten krijgen voorlichting

Recreanten in de natuur krijgen voorlichting

Recreanten in de natuur krijgen voorlichting over hoe om te gaan met kwetsbare natuur en de veiligheid van mederecreanten. Utrechtse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie Utrecht bundelen hun krachten om recreanten bewuster te maken over hun gebruik van de natuur.

De laatste jaren is de recreatiedruk in de Utrechtse natuurgebieden fors toegenomen. Om de natuurwaarden in deze gebieden voldoende te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo zorgt de indeling in zones ervoor dat er voldoende rustige plekken zijn voor de meer kwetsbare soorten. Toegangsregels maken duidelijk wat er wel en niet mag in deze gebieden. Ook zijn er maatregelen genomen om de verschillende vormen van recreatie uit elkaar te houden. Zo zijn er verschillende routenetwerken voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers.

Gelukkig houdt een groot deel van de recreanten zich aan de regels. Voor degenen die dat nog niet doen, wordt de komende periode extra informatie verspreid. Ook wordt er meer gecontroleerd.

Voorlichting

De komende tijd wordt er voorlichting gegeven aan verschillende recreatiegroepen over hun invloed op natuurwaarden en hun impact op mederecreanten. De KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) en de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) hebben een buitencode. Die is in overleg met terreinbeheerders vastgesteld. De voorlichting zal hierbij aansluiten.

Extra voorlichting

De provinciebrede aanpak richt zich vooral op het beter bekend maken van de gedragscode en de regels in natuurgebieden. De gedragsregels maken het mogelijk dat er gerecreƫerd kan worden zonder de natuur en andere recreanten te verstoren. De voorlichting wordt nu gecombineerd met controle en handhaving. De komende weken controleren handhavers vaker. Recreanten die zich niet aan de voorschriften houden, kunnen een bekeuring krijgen.

Samenwerking voor toezicht en handhaving

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht en de provincie hebben recent afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van toezicht en handhaving in het buitengebied. Ook de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden worden bij het initiatief betrokken.

De samenwerking richt zich dit jaar onder andere op de voorlichting over en handhaving van de regels voor hondeneigenaren, ruiters, motorcrossers en mountainbikers. Overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet altijd bewust van impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak en eenduidiger optreden zetten de organisaties hun capaciteit beter in.

Wetgeving

Het buitengebied van onze provincie is erg afwisselend qua natuur en landschap. Daarom willen de samenwerkende partners dit gebied goed beschermen tegen activiteiten die daar niet in passen. Wat wel en niet mag, is vastgelegd in ‘groene regelgeving’. Dat is regelgeving over bescherming en behoud van natuur, bos en landschap.

Bron: Provincie Utrecht